Canlı Destek
MENU
SİGORTACILIK TERİMLERİ

SİGORTACILIK TERİMLERİ

Dain-i mürtein: Borç veren tarafından alacağın rehini anlamına gelir. Poliçede daini mürtein hakkına sahip olan kişi ya da kuruluş, poliçe üzerinde rehin veya ipotek hakkına sahip olduğundan, poliçeden doğan haklarda öncelikli alacaklı konumundadır.

Fesih: İhbar veya müşterek anlaşma yoluyla poliçe veya sözleşmenin iptal edilmesidir.

Hasarsızlık İndirimi: Poliçe süresince hasar talebinde bulunmama durumunda poliçenin yenileme priminde yapılan indirimdir.

İade Primi: Sigorta sözleşmesinin feshedildiği hallerde sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye denk gelen prim/gün esası üzerinden hesap edilerek fazlasının sigortalıya iade edilmesidir.

İbraname: Sigortacının bir hasar sonrasında sigortalıya karşı borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortalıya başka bir borcunun olmadığını gösteren belgedir.

İhtiyari Sigorta: Kanunen zorunlu tutulmayan, isteğe bağlı olarak yapılabilecek sigorta türüdür. Örneğin; hayat, kasko, konut vb.

Meriyet: Poliçenin geçerli ve yürürlükte olma durumudur.

Muafiyet: Herhangi bir hasarda sigortalıya tazminatın ödenmesi sırasında, söz konusu hasarın sigortalının üzerinde kalan bölümüdür. Sigortacının sorumluluğu, sigortalı tarafından karşılanması öngörülen miktar aşıldıktan sonra bağlamaktadır. 

Reasürans: Sigorta şirketinin üzerine aldığı riski başka bir sigorta şirketine sigorta ettirmesidir.

Sürprim: Normal prim ile sigorta edilemeyen risklerin teminat altına alınması halinde sigortalının ödemek durumunda kalacağı ilave ücrettir. 

Tenzil: Uzun süreli sigortalarda asgari prim ödemesi yapıldıktan sonra, sigorta özel şartlarına bağlı olarak sigortanın bir süreliğine dondurulması halidir.

Zeyilname: Asıl sigorta poliçesi sözleşmesine ek olarak yapılan tüm değişiklikleri gösteren belgedir. 

©2024 - PR Sigorta TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM